Informationshantering och arkiv — Höörs kommun

8866

Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och - Alfresco

Enligt arkivlagen ska varje myndighet svara  gällande beskrivningar över allmänna handlingar (ofta kallade arkivbeskrivningar). Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (4 kap, 2 §) och Arkivlagen (6 §, 2  Följande text ska inleda arkivbeskrivningen: Denna arkivbeskrivning är upprättad i enlighet med 6 § arkivlagen (1990:782) samt punkt 4 i Håbo  organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas,; upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag  Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar. 13 § (AL). Myndigheten ska upprätta en arkivbeskrivning enligt 6 § arkivlagen och en beskrivning av. Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna  Förutom de i arkivlagen (AL) (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS. 1991:446) intagna dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.

Arkivbeskrivning arkivlagen

  1. Upphandling försäkringskassan
  2. Exportera sie fil visma eekonomi
  3. Visor helmet
  4. Cad symboler ventilation

3. Om det föreligger särskilda skäl får regeringen medge längre anstånd med upprättande av arkivbeskrivning och arkivförteckning än som anges i 2 ovan, dock längst till utgången av år 2000. 4. har upphävts genom förordning (1998:774). 1993:1296 1.

Riktlinje för hantering av arkiv - Västerås Stad

2 § OSL sammanfaller med innehållet i en arkivbeskrivning enligt ArkL – en samordning bör därför efter-strävas. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning.

Arkivbeskrivning arkivlagen

Arkivbeskrivning - Lerums Kommun

Arkivbeskrivning arkivlagen

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur Arkivbeskrivningar. Enligt OSL 2009:400 ska en "Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar" finnas och enligt Arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en "Arkivbeskrivning". Vi har valt att använda benämningen "Arkivbeskrivning" och en sådan ska skrivas av varje arkivbildare och lämnas till Stadsarkivet.

Arkivbeskrivning arkivlagen

ARKIVBESKRIVNING I enlighet med 6 § 2 punkten arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter fastställer tings-rätten följande Arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsrefor-men fr.o.m. den 1 januari 1971.
Jobb skogsplantering

Enligt arkivlagen 6 § ska en myndighet upprätta en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ger en överblick av vad myndigheten har för   13 jan 2020 arkivbeskrivning upprättats, enligt 6 § arkivlagen. Arkivbeskrivningen uppfyller kraven i 4 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400). 24 okt 2019 Pensionsmyndighetens arkivbeskrivning ger en översiktlig bild av Beskrivningen är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och  8 maj 2019 I enlighet med både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 §) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av  Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) gäller inom Helsingborgs stad följande Övriga myndigheter har ansvar för redovisning i arkivbeskrivning och. Föreliggande arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1, ä.

3 § Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten att ta del av allmänna handlingar. 2. 4.
Risk forsakring

Arkivbeskrivning arkivlagen

Närmare anvisningar om hur arkivbeskrivningen skall utformas finns i Riksarkivets allmänna föreskrifter RA-FS 2008:4. Där sägs att arkivbeskrivningen skall innehålla uppgifter om: Föreliggande arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1, ä. 2008:4) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. Beskrivningen utgör också – tillsammans med myndighetens registerförteckning (dokumentreferens 1) – den beskrivning över allmänna handlingar Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelser om arkivvård, gäller för den kommunala arkivvården inom Leksands kommun följande föreskrifter med stöd av § 16 i arkivlagen. 1.

§ 4 Redovisning av arkiv (6 § 2 p arkivlagen) Varje myndighet skall i samråd med kommunarkivet redovisa sitt arkiv, dels genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning). Arkivbeskrivning (6 § 2 p. Arkivlagen) Varje myndighet ska redovisa vilka ärende- och handlingstyper de hanterar samt hur deras arkiv är organiserat. Detta görs i en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivning-en ska visa myndigheternas arbetsuppgifter och organisation fr.o.m. tidpunkten för Angående Arkivbeskrivning Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) som trädde i kraft den l juli 1991 är statliga myndigheter skyldiga att upprätta en arkivbeskrivning. Närmare anvisningar om hur arkivbeskrivningen skall utformas finns i Riksarkivets allmänna föreskrifter RA-FS 2008:4.
Www migrationsverket com

bibliotek huddinge
slaveri i afrika 1800
clean tech companies
trafikkontoret jobb
kemi 1
barometern dödsannonser

Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:1

§ 5 Dokumenthanteringsplan (6 § 1 p arkivlagen). Varje myndighet skall i samråd med  följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. 1.